Implementation av RPA

Vi leder och genomför hela processen tillsammans med er från förstudie till implementation i er miljö. Vi arbetar strukturerat efter vår processmognadsmodell för att identifiera lämpliga processer för robotisering med hänsyn till era prioriteringar, investeringar och processernas komplexitet. Vår processmognadsmodell består av fyra steg.

Efter design utvecklar vi robotarna även kallad ”bottar” för de utvalda processerna och testar dessa i relevanta miljöer. När vi bygger bottarna för så kallade ”Intelligent Automation”, dvs RPA med stöd av AI så tränas dessa bottar på kundspecifik data. När kvalitetssäkringen är klar och godkänd sker produktionssättning. Vi utbildar berörd personal så att de erhåller nödvändig kompetens för att hantera bottarna

Förstudie

I förstudien stämmer vi av era affärsmässiga prioriteringar mot ett antal kriterier för att identifiera vilka processer som är mogna för robotisering, om det föreligger hinder som innebär att processen inte går att robotisera samt processens komplexitet. För att få en rättvisande ROI-analys går vi igenom processerna i detalj där vi estimerar exempelvis tidsbesparingar, kostnaden för manuella fel och produktivitetshöjning och samt övriga sidoeffekter mm. 

 

 

 

Proof of Concept​

Vill ni få en bättre konkret förståelse för vad robotisering kan innebära för er så låt oss sätta upp ett Proof of Concept där vi simulerar robotiseringen för någon vald process hos er. Med hjälp av ett Proof of Concept får ni bättre förutsättningar att avgöra potentialen med robotisering av er verksamhet. Vi avgränsar oss till någon process eller delprocess för att det inte ska bli för stort, men ändå kunna påvisa robotiseringens möjligheter.

POC

Pilot

Vet ni vilken process eller delprocess ni skulle vilja robotisera? Då kan vi göra en pilot direkt och vi behöver inte använda tid för identifiering, utvärdering och prioritering av kandidater för robotisering. Innan implementering utför vi givetvis en genomförbarhetsanalys och en komplexitetsanalys för att ge er en ROI-analys på just er pilot. Vill ni testa er fram och börja i mindre skala för att avgöra om robotisering är relevant för er så är en pilot en bra start.

Rådgivning

Utvärdering och vidareutveckling av RPA
Är ni redan igång med RPA eller funderar ni på att börja? Vi erbjuder stöd för utvärdering om RPA är rätt väg att för er, om det bör implementeras i mindre eller större omfattning eller kanske inte alls. Allt beroende på hur er systemmiljö ser ut och hur ni arbetar och vilka investeringar ni är beredda att göra för framtiden. Är ni redan igång med robotisering men det lyfter inte riktigt som ni hade tänkt er? Ni har infört robotar på något område men lyckas inte på andra områden. Vi hjälper er att identifiera och analysera orsakerna, föreslår lämpliga initiativ och åtgärder och bistår er i genomförandet av eventuella initiativ.

Center of Excellence
Ni har infört RPA i större skala och behöver etablera ett Center of Excellence (CoE) för att kunna stödja den egna organisationen på bästa sätt för kontinuerligt stöd och vidareutveckling av robotisering. Vi hjälper er identifiera vilka roller och resurser samt processer ni behöver ha för att få bästa möjliga utveckling av er robotisering. Vilka krav och förväntningar är rimliga att ställa på den övriga organisationen och behöver specifika processer mellan CoE och övriga avdelningar etableras?

Strategiskt stöd för Off-shoring
Ni har ett Off-shore team eller funderar på att starta upp ett sådant. Ni vet inte riktigt hur ni ska gå tillväga eller känner er lite osäkra på hur ni ska använda teamet på bästa sätt. Vi har god erfarenhet av att arbeta med Off-shore team och hur man lämpligen etablerar dessa. Vilka krav bör man ställa och hur ska man arbeta tillsammans med sitt Off-shore team för att erhålla en högkvalitativ leverans i tid till en rimlig kostnad?

Taktiskt och operativt stöd för utrullning av RPA
Ni vet att RPA bidrar till ökad verksamhetsnytta för er, men ni har svårt att få igång RPA på fler avdelningar. Vi ger både taktiskt och operativt stöd till hur ni ska sprida RPA vidare inom er organisation, att få andra avdelningar att anamma robotisering och förstå vilken nytta det kan innebära för verksamheten. Ibland handlar det om rädsla för förändring men ofta handlar det om att det saknas en ambassadör för robotisering som är väl bekant med arbetsprocesserna på respektive avdelning.